Um Íslenska gámafélagið

Íslenska gámafélagið var stofnað árið 1999 með það að markmiði að auka samkeppni á því sviði atvinnulífsins sem snýr að sorphirðu. Í dag starfa um 300 manns hjá Íslenska gámafélaginu víða um land.

Starfsemin byggist að mestu leyti á sorphirðu og flokkun hjá fyrirtækjum og heimilum um allt land. Ferlið fer síðan eftir tegund úrgangsins hverju sinni, hvort um sé að ræða almennt óflokkað sorp sem sent er til orkuvinnslu erlendis eða endurvinnanlegt hráefni sem flokkað er í flokkunarstöðvum Íslenska gámafélagsins og sent til endurvinnslu. Einnig sækir fyrirtækið lífrænan eldhúsúrgang, bæði á heimili í nokkrum sveitarfélögum og í fyrirtæki, og sér um jarðgerð á honum. Það hráefni sem Íslenska gámafélagið sér ekki um úrvinnslu á er sent til annarra fyrirtækja sem sjá um að koma því í réttan farveg 

Í upphafi árs 2014 var spilliefnamóttaka standsett í höfuðstöðvum Íslenska gámafélagsins í Gufunesi. Þar eru flokkuð þau spilliefni sem koma inn á svæðið og þeim fundin réttur úrvinnslufarvegur. Árið 2012 fékk Íslenska gámafélagið leyfi til að flytja út rafgeyma til endurvinnslu. Rafgeymar og önnur spilliefni eru geymd og meðhöndluð í samræmi við lögbundnar kröfur og skilyrði starfsleyfis. 

Íslenska gámafélagið vinnur samkvæmt gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur ISO 9001 og 14001.

Jafnlaunavottun IST 852012
Vottun ISO 9001-2015
Vottun ISO 14001-2015

Þjónustusvið okkar

Þjónustusviðið spannar alla þætti almennrar sorphirðu, frá innsöfnun á heimilissorpi til söfnunar og flutnings á spilliefnum. Auk þess býður fyrirtækið upp á ráðgjöf og fræðslu á sviði endurvinnslu og flokkunarmála, vinnuvélaflutninga, leigu á vinnuskúrum, þurrsalernum, hálkueyðingu ásamt götusópun.  

 

Við þjónustum marga

Íslenska gámafélagið sér um að þjónusta rúmlega 3000 fyrirtæki. Á einstaklingsmarkaði þjónustar Íslenska gámafélagið yfir 100.000 heimili og erum við eitt stærsta þjónustufyrirtækið á sviði sorphirðu fyrir einstaklinga á landinu í dag. 

Öryggisstefna

Hjá Íslenska gámafélaginu sættum við okkur ekki við slys og daglega leitum við leiða til að bæta öryggi starfsmanna. Grunnurinn að slysalausum vinnustað eru góð umgengni og öguð vinnubrögð. Íslenska gámafélagið leggur áherslu á að tryggja öryggi, vellíðan og starfsánægju með því að:

 • Reglur og leiðbeiningar séu skýrar og aðgengilegar
 • Starfsmenn séu vel upplýstir og þekki þær öryggisreglur sem eru í gildi á vinnustaðnum
  og fari eftir þeim
 • Starfsmenn staldri við og leiti stöðugt leiða til að auka öryggi í leik og starfi

Umhverfisstefna

Starfsmenn eru meðvitaðir um umhverfisáhrif fyrirtækisins og hafa kunnáttu, færni og metnað til að draga skipulega úr áhrifum þýðingarmestu umhverfisþáttanna, sem eru:

 • Eldsneytisnotkun og losun gróðurhúsalofttegunda
 • Efnanotkun og meðhöndlun spilliefna
 • Almennur úrgangur

Þetta gerum við með því að:

 • Starfa samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001 og í samræmi við þau lög og reglugerðir sem um starfsemina gilda
 • Leita sífellt leiða til að gera betur í starfseminni
 • Finna og þróa lausnir sem bæta árangur í umhverfismálum

Jafnlaunastefna

Hjá Íslenska gámafélaginu er jafnrétti haft að leiðarljósi og mismunun, t.d. á grundvelli kyns, aldurs, kynþáttar, kynhneigðar, þjóðernis, trúar- eða stjórnmálaskoðana, er ekki liðin. Stefna þessi nær til alls starfsfólks, lýsir megináherslum félagsins í jafnlauna- og jafnréttismálum, er kynnt öllu starfsfólki og endurskoðuð á minnst þriggja ára fresti.

 • Við ráðningar og tilfærslur í starfi er jafnréttis gætt og leitast við að jafna hlutfall kynjanna innan starfahópa fyrirtækisins
 • Ákvarðanir um starfskjör eru teknar á sama hátt fyrir öll kyn og eru byggðar á skilgreindum viðmiðum án kynjamismununar
 • Allir hafa jöfn tækifæri til fræðslu, þjálfunar, starfsþróunar og þátttöku í starfshópum og nefndum innan fyrirtækisins
 • Jafnvægis er gætt á milli vinnu og einkalífs starfsfólks
 • Starfað er í samræmi við stefnu og aðgerðaráætlun fyrirtækisins gegn einelti, ofbeldi og kynbundinni eða kynferðislegri áreitni á vinnustað

 

Íslenska gámafélagið starfar í samræmi við lög, reglugerðir og jafnlaunakerfi sem hlotið hefur vottun samkvæmt ÍST 85:2012. Félagið skuldbindur sig til að setja jafnlaunamarkmið, sinna reglulegu eftirliti með jafnlaunakerfi sínu og vinna að stöðugum umbótum í jafnlauna- og jafnréttismálum.

(Rýnd og uppfærð 25.09.2021)

Gæðastefna

Það er markmið Íslenska gámafélagsins að uppfylla ávallt kröfur og væntingar viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila.
Það gerum við með því að:

 • Starfa eftir vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001
 • Mæla ánægju viðskiptavina og hagsmunaaðila á reglubundinn hátt
 • Vinnum að stöðugri þróun á þjónustu í takt við þarfir viðskiptavina
 • Tryggja stöðugar umbætur á vörugæðum

Saga fyrirtækisins

1999

Íslenska gámafélagið stofnað

Íslenska gámafélagið var stofnað árið 1999 með það að markmiði að auka samkeppni á því sviði atvinnulífsins sem snýr að sorphirðu.

2002

Samruni

ÍGF sameinast Norðlenska Gámafélaginu og eignast HSS heildsölu

2003-2006

Fleiri samrunar og eignarhöld

Vélamiðstöð Reykjavíkur, Sorphirðar ehf., Njarðtak sf, Almenna umhverfisþjónustan ehf, Gáma-og tækjaleika Austurlands, Tómas Sigurðsson og Gámaþjónusta Vestmannaeyja.

2008

Umhverfisviðurkenning umhverfisráðuneytisins

Íslenska gámafélagið hlaut Kuðunginn, umhverfisviðurkenningu umhverfisráðuneytisins, sem var afhentur á málþingi um græn störf á degi umhverfisins 2008.

2010-2011

Fyrirtæki ársins

ÍGF hlaut viðurkenningu VR Fyrirtæki Ársins 2010 og 2011 og jafnframt fyrsta fyrirtækið til að hljóta verðlaunin tvisvar

2012

ISO14001 og ISO 9001

Íslenska gámafélagið hlýtur vottanir BSI, ISO 14001 og 9001

2013

Jafnlaunavottun VR

ÍGF er fyrsta fyrirtækið á Íslandi til að fá jafnlaunavottun VR

2016

Framúrskarandi fyrirtæki

Íslenska gámafélagið fær í fyrsta skipti viðurkenningu Credit Info sem framúrskarandi fyrirtæki.

2017

Nýjar höfuðstöðvar

Vélamiðstöðin er fyrsta eining fyrirtækisins til að flytja að Esjurótum þar sem nýjar höfuðstöðvar Íslenska gámafélagsins eru í byggingu.

2019

Útflutningur

Við hófum útflutning á almennu sorpi til orkuvinnslu árið 2019. Með þessu minnkum við það magn sorps sem fer í urðun hér á landi og orkan úr sorpinu nýtist til húshitunar erlendis.

Skrifstofur okkar og lífdísel framleiðsla fluttu upp á Esjumela þar sem nýjar höfuðstöðvar okkar eru í byggingu.

2020

Innflutningur á götusalti

Haustið 2020 hófum við innflutning á götusalti til hálkuvarna, pækilgerðar og rykbindingar fyrir
Vegagerðina.

2021

Öll starfsemi flutt úr Gufunesi á Esjumela

Við kvöddum Gufunesið fyrir fullt og allt og öll okkar starfsemi komin á Esjumela, nánar tiltekið Kalksléttu 1

2022

Ný flokkunarLína - betri flokkun

Nýja flokkunarlínan okkar er mun öflugri en fyrri flokkunarlína og fékk því nafnið Lína í höfuðið á Línu Langsokk sem okkur finnst passa vel. Lína er gerð fyrir endurvinnsluhráefnið sem kemur bæði frá heimilum og fyrirtækjum.

Hugsum áður en við hendum!